โรงพยาบาลเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนล

ประวัติความเป็นมา

       ก่อนมาเป็นโรงพยาบาลเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนล บริษัทพีพีเอ็มเมดดิคอลและแล็บจำกัดได้ดำเนินงานภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลเอเชีย มาก่อน เปิดดำเนินการมาประมาณ 5 ปี เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก 2 เตียงตั้งอยู่หน้านิคมโรจนะ ประตู E ส่วนบริษัทเปิดดำเนินการมาแล้ว กว่า 10 ปี เป็นผู้นำงานด้านอาชีวเวชศาสตร์แบบครบวงจร


       ซึ่งเป็นการทำงานที่เน้นเชิงรุกเป็นหลัก ตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงเป็นที่ปรึกษาโรงงานด้านอาชีวเวชศาสตร์ให้ความรู้ด้านกฏหมายสาธารณสุขในโรงงาน มีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีทีมงานที่มีศักยภาพ


       ปี 2564 ทางบริษัทพีพีเอ็มเมดดิคอลและแล็บจำกัด ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลเอเชียอินเตอร์เนชันแนล โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง 59 เตียง เพื่อรองรับงานเชิงรับ และรับการรักษาให้กับบุคคลทั่วไปและพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม โดยเรามีจุดมุ่งหมายในการทำงานที่ชัดเจน คือ ดูแลประชากรวัยแรงงานทั้งระบบแบบมีมาตรฐาน เน้นการใช้นวัตกรรมทางการแพทย์มาใช้ในการป้องกันและรักษาโรค

วิสัยทัศน์ Vision
          มีความเป็นเลิศทางด้านป้องกันรักษาด้วยเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับคุณภาพและคุณธรรมขององค์กร

 

พันธกิจ Mission

          1.ให้บริการดูแล รักษา ส่งเสริม ฟื้นฟู ระดับทุติภูมิอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
          2.พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
          3.พัฒนาระบบบริหารภายใน และระบบบริหารตรวจสุขภาพเคลื่อนที่อย่างมีคุณภาพ


ค่านิยม Core competency
          บริการดี มีมาตรฐาน เปี่ยมด้วยคุณธรรม

จุดเน้น/เข็มมุ่ง Key Focus Area
          1.เน้นการบริการด้านอาชีวเวชศาสตร์แบบครบวงจร
          2.เน้นการบริการตรวจสุขภาพแบบทั้งเชิงรุก และเชิงรับในนิคมอุตสาหกรรม

เป้าหมายขององค์กร
          1.ผู้รับบริการวัยแรงงานลดความเสี่ยงของการเกิดโรค
          2.ผู้รับบริการประทับใจในบริการที่ดี ได้มาตรฐาน
          3.เน้นการพัฒนาคุณภาพ การส่งเสริม ป้องกัน รักษาและส่งต่อด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง