ศูนย์ไตเทียม

ขอบเขตการบริการ

          บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) ที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากลโดยใช้ระบบทำน้ำสะอาด คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

เวลาทำการ

          วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์

          หมายเหตุ : วันและเวลาทำการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อทราบข้อมูลที่ถูกต้อง กรุณาตรวจเช็คข้อมูลกับทางโรงพยาบาลก่อนเข้ารับบริการที่หมายเลขโทรศัพท์

035 356 888

สถานที่ตั้ง

          อาคาร 1 ชั้นที่ 4

เบอร์โทรศัพท์

          035 356 888 ต่อ 1414