ห้องปฎิบัติการ

ขอบเขตการบริการ

        ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ด้วยเครื่องมือเทคโนโลยี โดยนำสิ่งที่ต้องการจะตรวจที่เก็บจากผู้ป่วย เข้าสู่กระบวนการทดสอบหาเชื้อที่อาจนำพาไปสู่โรคร้าย หรือตรวจความสมบูรณ์ รวมไปถึงความบกพร่องของสิ่งเหล่านั้น เพื่อใช้เป็นตัวช่วยในการรักษาโรค และตอบสนองความต้องการของแพทย์และผู้ป่วย

เวลาทำการ

        ทุกวัน 24 ชม.

สถานที่ตั้ง

         อาคาร 1 ชั้น 3

เบอร์โทรศัพท์

        035 356 888 ต่อ 1313