คลินิกกายภาพบำบัด

ขอบเขตการบริการ

         ให้บริการบาบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว

เวลาทำการ

         วันจันทร์ – วันศุกร์  

         เวลา 8.00 -18.00 น. 

         หมายเหตุ : วันและเวลาทำการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อทราบข้อมูลที่ถูกต้อง กรุณาตรวจเช็คข้อมูลกับทางโรงพยาบาลก่อนเข้ารับบริการที่หมายเลขโทรศัพท์ 

035 356 888 ต่อ 1209 (คลิกนิกกายภาพบำบัด)

สถานที่ตั้ง

          อาคาร 1 ชั้น 2

เบอร์โทรศัพท์

          035 356 888 ต่อ 1209 (คลินิกกายภาพบำบัด)