ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์และรังสีวินิจฉัย

ขอบเขตการบริการ

        บริการตรวจทางรังสีทั่วไปและงานถ่ายภาพรังสีทางการแพทย์ เช่น การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง อัลตร้าซาวด์ที่มีประสิทธิภาพ, รถเอกซเรย์และตรวจการได้ยินเคลื่อนที่และส่งต่อรูปภาพทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสูง (PACS) โดยมีรังสีแพทย์เป็นผู้ควบคุมการตรวจ และนักรังสีเทคนิค

เวลาทำการ

        วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

        วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 12.00 น.

        หมายเหตุ : วันและเวลาทำการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อทราบข้อมูลที่ถูกต้อง กรุณาตรวจเช็คข้อมูลกับทางโรงพยาบาลก่อนเข้ารับบริการที่หมายเลขโทรศัพท์ 

035 356 888

สถานที่ตั้ง

        อาคาร 1 ชั้น 2

เบอร์โทรศัพท์

        035 356 888 ต่อ 1205

          

นพ.นรธิติ ทวีอังกาบ             พญ.สุภิศา ปลูกรักษ์                 พญ.นรินทร อู่ทรัพย์

        

พญ.อรวรรณ จุลปานนท์      พญ.วรญา จุลปานนท์             นพ.บุตรัตน์ โกสิทธิ์

นพ.ธนบดี สุธรรมวันทนีย์