ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ขอบเขตการบริการ

          ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการตรวจสุขภาพ มีโปรแกรมตรวจสุขภาพที่ครอบคลุมหลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับบุคคลตามเพศ กลุ่มอายุ และปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆ ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

          อีกทั้งบริการด้านอาชีวอนามัย  เพื่อให้บริการทำให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจและเชื่อมั่นในคุณภาพ ความถูกต้อง ความรวดเร็ว ในการเข้ารับบริการ 

เวลาทำการ

        ทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น.

        หมายเหตุ : วันและเวลาทำการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อทราบข้อมูลที่ถูกต้อง กรุณาตรวจเช็คข้อมูลกับทางโรงพยาบาลก่อนเข้ารับบริการที่หมายเลขโทรศัพท์ 

035 356 888

สถานที่ตั้ง

        อาคาร 1 ชั้น 3

เบอร์โทรศัพท์

        035 356 888 ต่อ 1301