คลินิกหู คอ จมูก

ขอบเขตการบริการ

          ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะผิดปกติทางด้าน หู คอ จมูก โดยแพทย์เฉพาะทาง

เวลาทำการ

          วันเสาร์      เวลา : 13.00 – 17.00 น.

          วันอาทิตย์ เวลา : 08.00 – 12.00 น.

            หมายเหตุ : วันและเวลาทำการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อทราบข้อมูลที่ถูกต้อง กรุณาตรวจเช็คข้อมูลกับทางโรงพยาบาลก่อนเข้ารับบริการที่หมายเลขโทรศัพท์ 

035 356 888

สถานที่ตั้ง

          อาคาร 1 ชั้น 3

       

     พญ.ภรภัทร หงษ์ทอง                        พญ.วรารัตน์ ทองวัง