ศัลยกรรม

ขอบเขตการบริการ

          ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคทางศัลยกรรม โดยทีมศัลยแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง   มีทีมพยาบาลที่พร้อมดูแลและให้คำแนะนำในการดูแลตนเองต่อที่บ้าน

เวลาทำการ

          ทุกวัน เวลา : 08.00 – 18.00 น.

          หมายเหตุ : วันและเวลาทำการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อทราบข้อมูลที่ถูกต้อง กรุณาตรวจเช็คข้อมูลกับทางโรงพยาบาลก่อนเข้ารับบริการที่หมายเลขโทรศัพท์  

035 356 888 

สถานที่ตั้ง

          ชั้น 4 อาคารที่ 1

เบอร์โทรศัพท์

          035 356 888 ต่อ 1402 ,1405

        

      นพ.ยุธยา อวนกลิ่น                                 นพ.สามารถ ประสิทธิ์ชัยฤทธิ์                   นพ.โชติชนิต ธานีรัตน์

         

   พญ.กฤษตินา สุรชัยดังถวิล                      นพ.กรธวัช อิทธิพรไพศาล                        พญ.อัญชิสา ไตรภพ

     

          พญ.ดวงเนตร แจ่มฟ้า                          นพ.ศิวนาถ พิพัฒน์บวรกุล