คลินิกตา

ขอบเขตการบริการ

          บริการตรวจรักษาและให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตา โดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เวลาทำการ

          วันเสาร์ เวลา 12.00 – 16.00 น.

          หมายเหตุ : วันและเวลาทำการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อทราบข้อมูลที่ถูกต้อง กรุณาตรวจเช็คข้อมูลกับทางโรงพยาบาลก่อนเข้ารับบริการที่หมายเลขโทรศัพท์ 

035 356 888 ต่อ 1300 

สถานที่ตั้ง

          อาคาร 1 ชั้น 3 

เบอร์โทรศัพท์

          035 356 888 ต่อ 1300,1333

       

                       พญ.พิศรา มุณีศรี