คลินิกอายุรกรรม

ขอบเขตการบริการ

          อายุรกรรมเป็นแผนกที่ให้การรักษาโรคทางอายุรกรรมทั่วไป เช่น ไข้หวัด ลำไส้อักเสบเฉียบพลัน ไข้จากสาเหตุต่างๆ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน เป็นต้น

 

เวลาทำการ

          ทุกวัน เวลา 08.00 – 20.00 น.

          หมายเหตุ : วันและเวลาทำการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อทราบข้อมูลที่ถูกต้อง กรุณาตรวจเช็คข้อมูลกับทางโรงพยาบาลก่อนเข้ารับบริการที่หมายเลขโทรศัพท์ 

035 356 888

 

สถานที่ตั้ง

          อาคาร 1 ชั้น 3

เบอร์โทรศัพท์

          035 356 888 ต่อ 1300

                                    

นพ.ธเรศ เล่าสุอังกูร        พญ.ประพาฬรัตน์ แก้วชมภู      พญ.วิชชุดา มีผลกิจ

                   

พญ.จริยา จอมพล             นพ.อภิชาต พนมเริงศักดิ์            นพ.กัญจน์ อุ่นจิตติ

         

นพ.ธนภูมิ ปัทมเมธิน        พญ.สุนันทา เมฆสวัสดิชัย