คลินิกกุมารเวชกรรม

ขอบเขตการบริการ

          ให้บริการดูแลและบำบัดโรครักษาต่างๆ ในผู้ป่วยเด็ก โดยการดูแลอย่างใกล้ชิดจากกุมารแพทย์ทั่วไปและกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกุมารเวชศาสตร์  โดยคำนึงถึงความสะอาดและความปลอดภัยเป็นสำคัญ  

เวลาทำการ

          ทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.

            หมายเหตุ : วันและเวลาทำการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อทราบข้อมูลที่ถูกต้อง กรุณาตรวจเช็คข้อมูลกับทางโรงพยาบาลก่อนเข้ารับบริการที่หมายเลขโทรศัพท์ 

035 356 888

สถานที่ตั้ง

          อาคาร 1 ชั้น 3

เบอร์โทรศัพท์

          035 356 888 ต่อ 1300

         

พญ.กรณ์วรัฐ จันทร์ผ่องแสง    พญ. มุทธารัตน์ จารุพันธ์               พญ.ศรันยา สุขวิเศษ

        

 พญ.ศศิธร สุภาสาสน์          พญ.ฐิตาพร พราวพันธุ์          พญ.มนัสยา สิทธิสันต์

    

พญ.จุฑามาศ พงษ์ช้างอยู่